bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Ochrana oznamovatele (whistleblowing)

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V souladu a přímým dopadem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému.

Současně byla ustanovena příslušná osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání. Pověřenou příslušnou osobou je paní Radmila Rajnošková.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou odbornou činností pro společnost BM servis a.s. dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí ((více informací na https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing).

Oznámení o možném protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě:

Písemně lze oznámení podat příslušné osobě:

 • a) elektronicky prostřednictvím e-mailu whistleblowing@bmsas.cz
 • b) poštou na adresu Krátká 775, Bohumín-Nový Bohumín, 735 81, obálka musí být zalepena a označena „pouze k rukám příslušné osoby“.

Ústně lze oznámení podat příslušné osobě:

 • a) telefonicky na telefonním čísle +420 596 092 450 (z hovoru bude uskutečněn přepis),
 • b) osobně po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou na výše uvedeném čísle.

Oblasti protiprávního jednání:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu, daně z příjmů právnických osob
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 • ochrana finančních zájmů EU a fungování vnitřního trhu vč. ochrany hospodářské soutěže a státní podpory dle práva EU

Co není oznámením?

 • Stížnost:
  • podle správního řádu (§ 175 SŘ),
  • na chování úřední osoby,
  • na postup správního orgánu.
 • Podnět podle § 42 správního řádu.
 • Žádost k zahájení správního řízení.
 • Řádné nebo mimořádné opravné prostředky.
 • Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti správního orgánu.
 • Námitky, vyjádření a připomínky občanů podané dle zvláštních předpisů.
 • Stížnost podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín