bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Služby - Výroba a distribuce tepla

Činnosti provozu

Ve své správě má provoz výroby a distribuce tepla (VaDT) celkem 17 plynových kotelen, 31 domovních teplovodních stanic, 4 510 m teplovodních rozvodů tepla, 82 horkovodních předávacích stanic, které nahradili dosloužené domovní plynové kotelny. Horkovodní předávací stanice jsou zásobovány teplem z horkovodní tepelné sítě centrálního zásobování teplem města Bohumín ze zdroje elektrárny Dětmarovice. Kontrola a řízení horkovodních stanic je zabezpečována nepřetržitě z centrálního teplárenského dispečinku v elektrárně Dětmarovice a podružně z dispečinku v areálu BM servisu a.s, na ul. Krátká.

Tým pracovníků VaDT zajištují na všech tepelných zařízení ,které má ve správě, pod vedením vedoucího a mistra provozu prohlídky a údržbu, odstraňování závad a havárií, dále malé a střední opravy. Termíny odstávek našich tepelných zařízení korespondují v max. možné míře s termíny plánovaných ročních odstávek horkovodu z Dětmarovic. Informovanost konečných odběratelů (obyvatelstvo, právnické osoby) je v dostatečném předstihu zajištěna prostřednictvím ,,UPOZORNĚNÍ “ na dotčených objektech.

Na řádném provozu tepelných zařízení ve správě BM servisu a.s. se podílejí také odborné firmy a servisní technici z různých oborů, kteří provádějí roční pravidelné prohlídky a specializované opravy.

Pracovníci provozu VaDT slouží denně v tzv. pohotovostním režimu, který začíná s koncem pracovní doby a trvá po celý zbytek dne. Pohotovost se drží i ve dnech víkendových a svátečních. Pohotovost konající pracovník je ve spojení telefony s 24 hod. službou na vrátnici BM servisu a.s., kde se veškeré poruchy a havárie zaznamenávají. Pracovník vrátnice po přijetí informace o problému tento vyhodnotí a dle typu závady (elektro, topení, osvětlení apod.) vyšle pracovníka držícího pohotovost na zjištěnou závadu.

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín