bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

O nás

Akciová společnost BM servis byla založena usnesením Městského zastupitelstva ze dne 21. 10. 1992. Úkolem, který byl před nově vzniknuvší společnost postaven bylo zajištování služeb pro Město Bohumín s cílem využít lépe výrobní prostředky, pružněji rozhodovat v řízení společnosti a zprůhlednit náklady na údržbu a obnovu majetku města. K zápisu do obchodního rejstříku došlo dne 1. ledna 1993,čímž se původně příspěvková organizace TS Bohumín stala akciovou společností BM servis a. s. Dalším výrazným mezníkem v historii společnosti byl rok 1995, kdy došlo k rozhodnutí vlastníka o rozšíření předmětu činnosti a přípravě na zahájení činnosti na úseku správy bytového fondu a tepelného hospodářství. Tato činnost byla úspešně zahájena dne 1. ledna 1996. Společnost od té doby rozšířila svou činnost o další aktivitu v oblasti prodeje, kterou bylo zahájení provozu podnikové prodejny v polovině roku 1996.

Dosažené výsledky v roce 1997 se staly ukázkou, jak by se měl další vývoj této společnosti ubírat, i když byly velkou měrou ovlivněny intenzivními pracemi spojenými s odstraňováním škod způsobených povodní. Přes vnější vlivy reprezentované rustem cen vstupů a stále vetší náročností tržního prostředí se podařilo a. s. postupně se tomuto prostředí přizpůsobovat. Rok 1997 byl také ve znamení vysokého růstu a.s. v oblasti investic, postupu vpřed bylo dosaženo v budování pracovního prostředí a sociálních podmínek pracovníků.

Výsledky roku 2000 potvrdily již nastolený trend let 1998-1999, společnost s témeř 160-ti zaměstnanci a obratem dosahujícím takřka 108 mil. Kc, opět dosáhla kladných hospodářských výsledků. Cíle stanovené pro rok 2000 - zkvalitnit úroveň poskytovaných služeb zejména v oblasti správy a údržby bytového fondu města Bohumín se dařilo plnit. Významnou měrou se při plnění úkolu plánu podílely výkony na provoze Odpadové hospodářství, které bylo posíleno duležitými investicemi ve výši přesahující 8,5 mil. Kč a umožňující postupnou expanzi služeb mimo region Města Bohumín.

Roky 2001 - 2002 se staly dalšími mezníky ve snaze zameřit se ve společnosti na zvyšování kvality poskytovaných služeb s orientací především na spokojenost zákazníka. Správnost rozhodnutí potvrdilo i získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997. Plněním těchto kvalitativních úkolů společně s kladnými výsledky hospodaření a opatřeními v personální oblasti byly vytvořeny dobré předpoklady pro další úspešnou existenci firmy.

Rok 2003 – před konečným vyčíslením výsledků hospodaření za účetní období 2003 byl vytvořený zisk ve výši 1.781 tis. Kc snížen o částku 1.775 tis. Kč z důvodů vytvoření rezervy na předpokládané budoucí náklady.

Rok 2004 – výsledek hospodaření ve výši 2.008 tis. Kč byl nejlepší za posledních 8 let. V tomto roce byly provedeny významné obnovovací investice do provozu Odpadového hospodářství a provozu Údržba v celkové výši 6.996 tis. Kc. Z důvodů zachování likvidity společnosti byl na tyto investice vyřízen střednědobý bankovní úvěr v celkové výši 5.000 tis. Kč.
V roce 2004 byla rovněž provedena I. úspěšná recertifikace systému QEMS dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997 s platností certifikátů do 30.11.2007

Rok 2007 - v říjnu byla provedena II. úspěšná recertifikace systému QEMS dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 s platností certifikátů do 30.11.2010.

Rok 2009 – firma zavedla systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 a dále splnila požadavky na společenskou odpovědnost dle SA 8000, což umožnilo úspěšné provedení certifikačního auditu a získání certifikátů s platností do 23. 12. 2012.

Rok 2010 Bylo dosaženo výsledku hospodaření ve výši 3.433 tis. Kč. V tomto roce pokračovala výstavba III. etapy skládky TKO a rekultivace stávající I. a II. etapy skládky TKO. Dozorovým auditem byla potvrzena platnost norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Rok 2011 Výsledek hospodaření byl dosažen ve výši 1.486 tis. Kč. V tomto roce byla dokončena a zkolaudována výstavba III. etapy skládky TKO a rekultivace stávající I. a II. etapy skládky TKO. Zároveň se investovalo do strojního vybavení skládky. Dozorovým auditem byla potvrzena platnost norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a ISO 26000.

Rok 2012 Společnost dosáhla výsledku hospodaření ve výši 1.769 tis. Kč. I v tomto roce společnost investovala do obnovy vozového parku a do rozšíření separace odpadů ve městě Bohumín, které bylo z 90% kryto státní dotací. Společnost provedla recertifikaci norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Rok 2013 Bylo dosaženo výsledku hospodaření ve výši 143 tis. Kč. Došlo k zásadní personální obměně ve vrcholném a středním managementu a ve statutárních orgánech. Byly vynaloženy mimořádné náklady na opravy svozové a strojové techniky. I v tomto roce společnost pokračovala v obnově vozového parku a navíc investovala do vybudování předávacích stanic. Společnost provedla recertifikaci norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Rok 2014 V tomto roce polečnost dosáhla výsledku hospodaření ve výši 489 tis. Kč a rozšířila služby občanům díky zvýšenému svozu bioodpadu, mimo „běžné“ opravy“ chodníků, které se již staly rutinní záležitostí, vybudovala nové parkoviště vedle nové sportovní haly, zajistila výměnu výbojek na veřejném osvětlení za úsporné LED svítidla a úzce spolupracovala při napojování nových odběrných míst na centrální zásobování teplem. Zároveň zaměstnala přes 200 veřejně prospěšných pracovníků pro zajištění čištění ploch města. Dozorovým auditem byla potvrzena platnost norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Rok 2015 Společnost dosáhla výsledku hospodaření ve výši 735 tis. Kč. Investovala do obnovy vozového parku. Zvýšila kvalifikaci zaměstnanců za pomocí dotace ÚP.Zvýšila průměrnou mzdu všem zaměstnancům. Opět zaměstnala v rámci veřejně prospěšných prací přes 200 zaměstnanců. Prodloužila platnost norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Rok 2016 – v tomto roce bylo dosaženo výsledku hospodaření ve výši 989 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investice patřila výstavba mycí linky vozidel a obnova vozového parku. Pokračovalo se v zaměstnávání osob evidovaných na úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací, jejich počet dosáhl v průběhu roku až 200. Recertifikačním auditem byla prodloužena platnost dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008.

Rok 2017 – výsledek hospodaření 400 tis. Kč, investice ve výši 18.788 tis. Kč, nejvýznamnější byl odkup tepelných zařízení. Zaměstnáni pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací, potvrzená platnost stávajících norem ČSN ISO. V průběhu roku došlo k částečné obměně vedoucích zaměstnanců.

Rok 2018 – výsledek hospodaření 100 tis. Kč, investice ve výši 6.361 tis. Kč, nejvýznamnější byl nákup vozidla s hákovým nosičem. Zaměstnáni pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací. V průběhu roku došlo k obměně zaměstnanců ekonomického oddělení.

Rok 2019 – výsledek hospodaření 578 tis. Kč, investice ve výši 5.296 tis. Kč, nejvýznamnější investicí byl nákup zametacího vozidla. Zaměstnáni pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací.

Rok 2020 – výsledek hospodaření 189 tis. Kč, investice ve výši 6.933 tis. Kč, nejvýznamnější investicí byl nákup vozidla pro svoz odpadu. Zaměstnáni pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací.

Rok 2021 – výsledek hospodaření 29 tis. Kč, investice ve výši 8.301 tis. Kč, nejvýznamnější investicí byl nákup vozidla pro svoz kontejnerů. Zaměstnáni pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací.

Rok 2022 – výsledek hospodaření 81 tis. Kč, investice ve výši 9.406 tis. Kč, nejvýznamnější investicí byl nákup vozidla pro svoz odpadů. Zaměstnáni pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací.

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín